Veiligheidsregio’s sluiten aan bij ‘concernbenadering’

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, februari 2018

De concernbenadering is bij de omgevingsdiensten en de landelijke inspecties al een bekend begrip, maar dit jaar sluiten ook de veiligheidsregio’s voor het eerst aan bij de systematiek. Die houdt in dat grote landelijk opererende Brzo-bedrijven concernbreed worden geïnspecteerd op hun veiligheidsmanagementsysteem en andere veiligheidsaspecten. De methodiek leidt tot een meer eenduidige benadering van inspecties bij bedrijven met vestigingen verspreid over het land. Bovendien scheelt een concernbenadering de bedrijven èn de inspecteurs tijd. 

“De concernbenadering is een efficiënte inspectiemethodiek voor grote landelijke Brzo-bedrijven”, stelt Ingrid Vaane, Brzo-inspecteur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zij is een van de accounthouders voor de veiligheidsregio’s in het dossier concernbenadering. In die rol voert zij mede de coördinatie voor de inzet van inspecteurs van de BrandweerBRZO-samenwerkingsgebieden bij de concerninspecties. “Tot dusver zijn er twee bedrijven die door de milieukolom via een concernbenadering worden geïnspecteerd: de Gasunie en Varo Energy. Nieuw is dat dit jaar ook de veiligheidsregio’s voor het eerst deelnemen. Per concern komt er één vast landelijk inspectieteam van negen personen: drie van het bevoegd gezag, drie van de Inspectie SZW en drie vertegenwoordigers uit de veiligheidsregio’s.” 

Het grote voordeel van zo’n vast team is volgens Ingrid Vaane dat de dossierkennis van de te inspecteren onderneming beter kan worden opgebouwd en onderhouden. Ook leidt de aanpak tot een meer eenduidige beeldvorming bij verwerking en analyse van de inspectieresultaten, in vergelijking met inspecties die per locatie door wisselende inspecteurs worden uitgevoerd. “We kunnen ook heel efficiënt werken: eerst nemen we op de hoofdlocatie van het bedrijf het veiligheidsbeheerssysteem grondig onder de loep; daarna bezoeken kleinere deelteams de diverse locaties om de uitvoeringspraktijk van het VBS te toetsen. Gedurende het jaar houden de teamleden elkaar op de hoogte met betrekking tot resultaten van inspecties, geconstateerde afwijkingen, overtredingen en andere relevante zaken. Ook worden de inspectierapporten onderling uitgewisseld. Het is een efficiënte aanpak qua tijdsbesteding. Voor de inspectie bij de hoofdlocatie van Gasunie bijvoorbeeld, hebben we vier dagen uitgetrokken, inclusief de voorbereiding. De tijd die daarna nodig is voor de deelinspecties op de negen locaties verspreid over het land, kan hierdoor beduidend korter zijn, omdat daar wordt gekeken naar de implementatie van het VBS.” 

Vaane licht toe dat vooralsnog de concernbenadering alleen wordt toegepast op hoogdrempelige Brzo-bedrijven. De veiligheidsregio’s nemen als proef deel aan de inspecties bij Gasunie en Varo Energy, maar er is een voorstel in behandeling om later dit jaar ook bij Akzo een concerninspectie uit te voeren. “Daar wordt dan weer een nieuw team opgezet”, verduidelijkt Ingrid. “Overigens willen we, naar aanleiding van explosie in december in een aardgasinstallatie in Oostenrijk, onderzoeken of we de concernbenadering ook kunnen toepassen bij de Gasunie inrichtingen die vallen onder de categorie lage drempel BRZO.” 

Deelname van de brandweerkolom aan de concernbenadering is mogelijk dankzij een financiële bijdrage uit de Impuls Omgevingsveiligheid. Na de proefperiode gaat het LEC BrandweerBRZO evalueren of deze aanpak inderdaad de voordelen oplevert die ervan worden verwacht en of de veiligheidsregio’s er ook de komende jaren mee doorgaan. Ingrid Vaane: “De beschikbaarheid van inspecteurs vanuit de veiligheidsregio’s is een van de kritische factoren. Anders dan bijvoorbeeld bij de Arbeidsinspectie zijn de veiligheidsregio’s autonoom, wat betekent dat de inzet van Brzo-inspecteurs niet landelijk aangestuurd wordt. Daar is overleg en afstemming voor nodig. Die rol ligt bij de accounthouder; de regelaar achter de schermen. Aan de concerninspectie bij Gasunie nemen Brzo-inspecteurs van de Veiligheidsregio’s Groningen, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en Rotterdam-Rijnmond deel. Ik maak zelf ook deel uit van het team. Een leuke aanvulling op mijn dagelijks werk, dat zich toch in hoofdzaak op kantoor afspeelt.”