Staat van de Veiligheid 2019: meer overtredingen bij Brzo-bedrijven

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, september 2020

Tijdens inspecties bij 381 Brzo-bedrijven zijn in 2019 meer overtredingen van de regelgeving geconstateerd dan een jaar eerder. Bij 67 procent van de geïnspecteerde bedrijven bleken zaken op veiligheidsgebied niet op orde, tegen 57 procent in 2018. Dit is een van de conclusies in ‘De staat van de Veiligheid 2019’, die de ministeries van IenW, SZW en JenV op 1 juli jl. hebben uitgebracht. De stijging heeft vooral betrekking op middelzware en zware overtredingen. In totaal werden 813 overtredingen geregistreerd.

Er waren drie zware ongevallen die conform de regelgeving zijn gemeld aan de Europese commissie. Het betrof incidenten waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. In één geval liep een werknemer daarbij blijvende gezondheidsschade op. De samenwerkende inspecties stellen vast dat het melden van ongewone voorvallen waaruit lering kan worden getrokken voor Brzo-bedrijven nog geen automatisme is. Veel voorvallen worden niet gemeld of de kwaliteit van de meldingen is onvoldoende, zodat het verloop van die incidenten en hun oorzaken niet goed kunnen worden geanalyseerd. De betrokken overheden blijven zich inspannen om het meldgedrag van bedrijven te verbeteren.

Het LEC BrandweerBRZO leverde zijn input aan de Staat van de Veiligheid 2019, in het bijzonder de stand van zaken rond bedrijfsbrandweeraanwijzingen. BRZO+ leverde informatie aan in de vorm van de rapportage ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2019′. Nederland telde in 2019 405 Brzo-bedrijven. Bij 335 bedrijven is een beoordeling op bedrijfsbrandweerplicht uitgevoerd. In totaal hebben 95 bedrijven een aanwijzing ontvangen om een bedrijfsbrandweer in stand te houden. Bij 241 bedrijven blijkt een bedrijfsbrandweer op grond van het risicoprofiel niet nodig. Bij 58 bedrijven is het beoordelingstraject nog in uitvoering of moet dit proces nog worden opgestart. De verwachting is dat het grootste deel van deze bedrijven niet verplicht is tot het hebben van een bedrijfsbrandweer. De veiligheidsregio’s geven de voorkeur aan het afdekken van brandrisico’s bij Brzo-bedrijven via een stationaire blusinstallatie, op grond van Omgevingsvergunning Milieu.

Op enig moment wordt de Staat van de Veiligheid besproken in de Tweede Kamer commissie IenW.