Resultaten thema-inspecties ‘ageing’: aandacht blijft nodig 

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juni 2020

De gerichte inspecties op het thema ageing in 2019 hebben hun vruchten afgeworpen. Bij 287 bedrijven werden een of meerdere ageingthema’s onder de loep genomen. De focus lag op ‘vermoeiing’ van installaties en constructies, passieve brandbeveiliging en drukapparatuur. De inspecties lieten zien dat verreweg de meeste bedrijven beseffen dat ageing (veroudering) een veiligheidsrisico is en dat ze aandacht besteden aan het thema. Toch is er nog veel verbetering mogelijk. Zo worden voor ageing gevoelige apparatuur en constructies niet altijd goed geregistreerd en in een aantal gevallen werden tekortkomingen vastgesteld, onder andere rond beheer en onderhoud van passieve brandbeveiligingsvoorzieningen (PBB). De werkgroep van BRZO+ die de thema-inspecties heeft voorbereid, beveelt dan ook aan om in de komende jaren ageing blijvend aandacht te geven in de Brzo-inspectieprogramma’s.

In totaal zijn vorig jaar 381 inspecties op ageingthema’s uitgevoerd. De omgevingsdiensten richtten zich op het thema vermoeiing, de veiligheidsregio’s besteedden aandacht aan passieve brandbeveiligingsvoorzieningen (PBB) en de Inspectie-SZW keek naar veroudering van drukapparatuur. De inspecties leverden bij 103 bedrijven overtredingen rond een of meer van de onderzochte thema’s op. Er zijn 531 beoordelingen op ageing in GIR ingevoerd, waaronder 143 overtredingen.

Over de inspecties op PBB zegt beleidsmedewerker Jan Meinster van het LEC BrandweerBRZO: “Best een lastig thema, want het Brzo kent geen artikel waarin PBB zijn voorgeschreven. Aan de voorkant hebben we dus niet echt een wettelijk kader waarop we PBB-beleid bij bedrijven kunnen handhaven. En de veiligheidsregio’s hebben sowieso beperkte handhavingsbevoegdheden. Vooraf hebben we dan ook met de inspectieteams afgesproken dat handhaving geen hoofddoel was bij de thema-inspecties op ageing. Desondanks zijn bij 41 bedrijven in totaal 47 overtredingen vastgesteld op het gebied van passieve brandbeveiliging. Daarop is door het bevoegd gezag ook gehandhaafd op grond van de Omgevingsvergunning milieu. Dat is een opvallend resultaat. Voor ons als veiligheidsregio’s is het heel prettig dat de collega-inspecteurs van de omgevingsdiensten de handhaving hebben opgepakt!”

De geconstateerde tekortkomingen betroffen vooral het ontbreken van een goed beheer- en onderhoudsregime om de werking en integriteit van PBB-voorzieningen duurzaam te verzekeren. Een andere opvallende conclusie van de inspecties in 2019 is dat ageing niet alleen bij oude installaties wordt aangetroffen, maar dat sporen van veroudering en vermoeiing in alle levensfasen van systemen en constructies voorkomen. Dat brengt de werkgroep ageing dan ook tot de aanbeveling dit inspectiethema de komende jaren vast te houden.

Jan Meinster: “De resultaten van de thema-inspecties laten zien dat ageing terecht als een belangrijk inspectiethema is benoemd en dat het inspecteren van Brzo-bedrijven op verouderingsaspecten zinvol is. Veel bedrijven besteden in hun veiligheidsbeleid wel aandacht aan ageingaspecten, maar nog niet altijd even gestructureerd. De uitgevoerde inspecties dragen bij aan bewustwording. De ageing-thema’s blijven de komende tijd beschikbaar in de BRZO+ rapportageomgeving, de Gemeenschappelijke Inspectieruimte, zodat het thema ook de komende jaren geïnspecteerd kan worden. Ook de informatie en handreikingen op de speciale ageingwebsite, die we in 2018 ter voorbereiding op de thema-inspecties hebben opgesteld, blijven beschikbaar. Die projectwebsite voorziet aantoonbaar in een grote behoefte bij de inspectiediensten. Gedurende de thema-inspecties in 2019 is de site zo’n 600 keer geraadpleegd.”