Omgevingswet en impact voor veiligheidsregio’s

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2021

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. De verwachte datum van inwerkingtreding is nog altijd 1 juli 2022. Dit moet nog in een inwerkingtredings-Koninklijk Besluit worden opgenomen, dat voor instemming aan beide Kamers moet worden voorgelegd. Tot 1 juli 2022 is er nog werk aan de winkel, want er verandert ook voor de veiligheidsregio’s meer dan velen denken.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden namelijk ook de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) aangepast. Deze aanpassing heeft enerzijds te maken met het feit dat in de Wvr en het Bvr het begrip ‘inrichting’ wordt gebruikt, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Dit begrip wordt gehanteerd in onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor), het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015), de Wvr en het Bvr. Het begrip ‘inrichting’ komt met de komst van de Omgevingswet echter te vervallen en wordt vervangen door het begrip ‘milieubelastende activiteit’. Anderzijds hangt de aanpassing samen met de wens van de Tweede Kamer om een goede inhoudelijke en procedurele koppeling tussen de omgevingsvergunning en de beoordeling in het kader van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s wettelijk te borgen. Daarnaast wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) ingetrokken. De artikelen uit het Brzo 2015 worden verdeeld over de besluiten behorende bij de Omgevingswet.

Wijziging modelbeleid

Deze veranderingen en de aanpassingen van de Wvr en het Bvr zijn van invloed op het handhavingsbeleid Industriële Veiligheid en het aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren. Gelet hierop is voor beide beleidsstukken een addendum opgesteld dat binnenkort beschikbaar komt op de IFV-site. Deze addenda moeten door het bestuur van de veiligheidsregio worden vastgesteld om onderdeel te gaan uitmaken van het eerder door het bestuur vastgestelde handhavingsbeleid en aanwijsbeleid. Daarnaast is de aanpassing van invloed op de modelvoorschriften, die ook zijn aangepast.

Cursus

Naast het aanpassen van beleidsstukken moeten medewerkers van veiligheidsregio’s natuurlijk weten wat er door de komst van de Omgevingswet verandert op het gebied van advisering milieu en de bedrijfsbrandweeraanwijzingen. Daarom start voor specialisten industriële veiligheid van de veiligheidsregio’s (zowel adviseurs omgevingsvergunning als toezichthouders) in januari de tweedaagse cursus ‘Milieubelastende activiteiten en veiligheidsregio’s’. Hiervoor zijn circa 120 aanmeldingen ontvangen. De cursus zal voor zes groepen gehouden worden. Deze cursus is in samenwerking tussen het LEC BrandweerBRZO en het IFV ontwikkeld en richt zich op de veranderingen in de advisering op aanvragen om omgevingsvergunningen milieu, de veranderingen t.a.v. bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de veranderingen in het toezicht m.b.t. Seveso-inrichtingen, bedrijfsbrandweeraanwijzingen en milieubelastende activiteiten. De inhoud van deze bijscholing wordt ook opgenomen in de toekomstige opleidingen Specialist Industriële Veiligheid.