Monitor BRZO+ 2017: vooral overtredingen in lichte categorie

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juni 2018

De zware overtredingen daalt en tijdens Brzo-inspecties worden vooral lichte overtredingen geconstateerd. Vorig jaar waren er slechts twee overtredingen in de zwaarste risicocategorie 1 (acute dreiging van ernstig ongeval). In beide gevallen ging het om overtredingen op het gebied van arbeidsveiligheid, waarbij de Inspectie SZW direct heeft ingegrepen en het werk heeft laten stilleggen. De resultaten van de Monitor BRZO+ 2017 zijn verwerkt in de rapportage ‘De staat van de veiligheid 2017’ die is aangeboden aan de Tweede Kamer.
 
Hoe stond Nederland er in 2017 voor als industrieland? De actuele cijfers op een rij. Er waren 394 Brzo-bedrijven, waarvan er 251 onder de hoge Brzo-drempel vielen en 143 onder de lage drempel. In totaal werden bij 376 bedrijven 511 inspecties uitgevoerd, waaronder ook 117 onaangekondigde, met name in de provincie Noord-Brabant. Een prettige constatering is dat 171 bedrijven zonder geconstateerde overtredingen door de inspectie kwamen; een hoger aantal dan in 2016. Bij 205 bedrijven werden wel tekortkomingen vastgesteld, maar in 34 procent van de gevallen ging het slechts om overtredingen van de lichtste categorie. De industrie lijkt op de goede weg te zijn, al ging het in totaal toch nog om 664 lichte en middelzware overtredingen. Verreweg de meeste overtredingen werden geconstateerd op de onderwerpen veiligheidsbeheerssysteem en risicobeoordeling.

Ageing was een gericht inspectiethema in 2017, waarbij de aandacht van de inspecteurs zich in het bijzonder richtte op veroudering en slijtage van blus- en koelwatersystemen. Hiervoor had het LEC BrandweerBRZO in 2016 een handleiding met vragen opgesteld en aangeboden aan de inspecteurs van de veiligheidsregio’s. Bij 48 bedrijven werden overtredingen op dit gebied geconstateerd, maar een positief effect van de thema-inspecties was dat de aandacht van bedrijven voor ageing van hun brandblussystemen is toegenomen. Er is bij bedrijven ook gericht geïnspecteerd op de eerste implementatiefase voor de PGS29 en maatregelen om het overvullen van tanks tegen te gaan. De inspecteurs stellen vast dat de onderzochte bedrijven doordrongen zijn van het belang om het overvullen van tanks tegen te gaan en dat vrijwel alle bedrijven bezig zijn met de implementatie van maatregelen of de voorbereiding daarvan.

Behalve de Monitor van BRZO+ heeft het LEC BrandweerBRZO ook input geleverd aan de ‘Staat van de Veiligheid 2017’ in de vorm van de stand van zaken met betrekking tot bedrijfsbrandweren in Nederland. Uit de landelijke database bedrijfsbrandweren blijkt dat bij 342 Brzo-bedrijven een beoordeling is uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 113 aanwijzingen en 229 besluiten dat geen bedrijfsbrandweer nodig is. Deze cijfers vormen een momentopname. Bij 67 bedrijven loopt nog een bedrijfsbrandweerprocedure of moet deze nog worden opgestart. Deels gaat het om nieuwe Brzo-bedrijven. De veiligheidsregio’s verwachten dat het merendeel van de procedures niet zal leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing.