Model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren beschikbaar voor veiligheidsregio’s

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, april 2018

Het landelijk model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren is af. Begin deze maand hebben de directeuren van de zes BrandweerBRZO samenwerkingsgebieden het modelbeleid geaccordeerd en op 18 april heeft het LEC BrandweerBRZO het model met een aanbiedingsbrief verzonden aan de directies van de 25 veiligheidsregio’s. De regio’s kunnen het instrument nu gebruiken als houvast bij hun aanwijstrajecten. Het model is in 2017 tot stand gekomen in een gezamenlijk project van het LEC BrandweerBRZO en de daaraan verbonden Werkgroep Bedrijfsbrandweren.

Projectleider Jan Meinster van het LEC BrandweerBRZO bevestigt dat de veiligheidsregio’s vrij zijn om het model wel of niet te gebruiken en dat er ook ruimte is om het model aan regionale behoeften en situaties aan te passen. “Maar vanuit het oogpunt van de gewenste uniformiteit in het aanwijsproces hopen we uiteraard dat alle regio’s het model overnemen en laten vaststellen door hun bestuur. Die behoefte aan een eenduidig proces was de reden om het model te ontwikkelen. En omdat het model ‘bottom-up’ door het brandweerveld is ontwikkeld op initiatief van de zes samenwerkingscoördinatoren, hopen we dat de regio’s niet teveel aan het model gaan sleutelen. Dat is in het belang van de beoogde uniforme benadering.”

Het nieuwe model betekent deels een lastenverlichting omdat sommige modelvoorschriften – voorheen Algemene Bepalingen – die volgens de opstellers weinig meerwaarde hadden zijn geschrapt. Maar er zijn ook voorschriften aangescherpt of nauwkeuriger omschreven. Zo is bijvoorbeeld gedetailleerder vastgelegd dat mobiele incidentbestrijdingsmiddelen (brandbestrijdingsvoertuigen, blusmonitoren en dergelijke) in een speciaal voor dat doel bestemde ruimte moeten worden ondergebracht die bovendien bij incidenten en calamiteiten op het terrein veilig bereikbaar moet zijn voor de bedrijfsbrandweerlieden. Met andere woorden: een bedrijfsbrandweerkazerne mag niet in het directe effectgebied van een incident liggen.

Volgens Jan Meinster maakt 60 procent van de veiligheidsregio’s al gebruik van een vorm van aanwijsbeleid. Dat betekent dat tien regio’s geen geformaliseerd beleid hebben voor hun aanwijstraject. Meinster: “Nu het nieuwe model beschikbaar is voor implementatie in de regio’s zijn we benieuwd of ook die regio’s hun wettelijke aanwijstaak volgens artikel 31 Wet veiligheidsregio’s met het model gaan ondersteunen en zo niet, wat daarvan de reden is. Misschien hebben zij geen bedrijven in hun verzorgingsgebied die voor een bedrijfsbrandweer in aanmerking komen. We hebben in ieder geval in de aanbiedingsbrief laten weten dat we willen monitoren of en hoe de regio’s het beschikbaar gestelde model gebruiken. Zo weten we of het daadwerkelijk voorziet in de verwachte behoefte en of de gewenste uniformiteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Het model aanwijsbeleid is te downloaden op nipv.nl of archief.nipv.nl.