Minder overtredingen bij Brzo-bedrijven in 2020

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, september 2021

De Nederlandse bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, hielden zich in 2020 beter aan de regels dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2020. Vrijdag 25 juni is dit rapport met alle onderliggende rapportages door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Staat van de Veiligheid geeft het jaarlijkse beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Algemene conclusie van de Staat van de Veiligheid is dat de Brzo-toezichthouders in hun rapportages over 2020 – net als in voorgaande jaren – geen melding maken van een situatie bij een Brzo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheersbare veiligheidssituatie. Was er in 2019 nog een stijging te zien van het aantal overtredingen ten opzichte van 2018, in 2020 is dit aantal (761) weer gedaald met 4% ten opzichte van 2019 (813). Het betreft hierbij vooral een afname van zwaardere overtredingen van categorie 1 en 2. Het aantal lichte overtredingen van categorie 3 is ongeveer gelijk gebleven. In relatie tot het aantal beoordelingen zijn de meeste overtredingen geconstateerd op de onderwerpen Explosieveiligheid en Maatregelen (om zware ongevallen te voorkomen). Op deze onderwerpen zijn per beoordeling meerdere overtredingen geconstateerd. Relatief gezien zijn de minste overtredingen geconstateerd op het onderwerp Organisatie en personeel. Van de 461 uitgevoerde inspecties waren er 349 (76%) aangekondigd, 48 (10%) deels aangekondigd en 64 (14%) onaangekondigd

Veiligheid

Brzo-bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving zijn er zes gespecialiseerde Brzo-omgevingsdiensten. Zij werken samen met gespecialiseerde inspecteurs van de Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW en de waterkwaliteitsbeheerders binnen het landelijke BRZO+-samenwerkingsverband aan een veilig Nederland. Inspecties, planningen en handhaving worden gezamenlijk uitgevoerd. Bevindingen van inspecties worden vastgelegd in gezamenlijke inspectierapporten. Samenvattingen van deze inspectierapporten zijn per bedrijf in te zien op de website van BRZO+.

De kern van de Staat van de Veiligheid vormt het BRZO+-Monitoringsrapport dat elk jaar aan de staatssecretaris wordt aangeleverd door BRZO+.

Tekst: Pascale van Knippenberg. Bron: Zorb magazine, periodiek van de zes omgevingsdiensten

Staat van de veiligheid 2020 en bedrijfsbrandweren

Het LEC BrandweerBRZO heeft ten behoeve van de kamerrapportage ‘Staat van de Veiligheid 2020’ de stand van zaken met betrekking tot bedrijfsbrandweeraanwijzingen geactualiseerd. In 2020 is bij 345 Brzo-bedrijven een beoordeling voor een aanwijstraject bedrijfsbrandweer uitgevoerd. Het resultaat was dat 104 nieuwe aanwijzingen zijn afgegeven. Voor 241 inrichtingen werd besloten dat geen bedrijfsbrandweer vereist is. De bedrijvenlijst van BRZO+ vormde de basis voor het actuele overzicht.

De cijfers vormen een momentopname. Bij de afronding van het overzicht op 1 april jl. was van 62 inrichtingen nog niet bekend of zij wel of niet bedrijfsbrandweerplichtig zijn. Het beoordelingstraject voor aanwijzing was bij die bedrijven nog gaande of moest nog worden opgestart. Deels betreft het nieuwe Brzo-bedrijven. De verwachting is dat het grootste deel van de procedures niet zal leiden tot een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweerplicht. De inzet van de veiligheidsregio’s is erop gericht dat de maatgevende brandscenario’s in Brzo-inrichtingen zoveel mogelijk worden afgedekt met stationaire blusvoorzieningen in plaats van een bedrijfsbrandweerorganisatie. Mogelijk zullen vier bedrijven waar de beoordelingsprocedure nog loopt uiteindelijk worden aangewezen als ‘bedrijfsbrandweerplichtig’. Bij geen van de bedrijven waar nog geen beoordeling heeft plaatsgevonden is sprake van acute onveilige situaties.