LEC BrandweerBRZO jaarplan 2018: borgen en versterken

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2017

Het LEC BrandweerBRZO heeft zijn Jaarplan 2018 gepresenteerd als basis voor de nieuwe financieringsaanvraag bij het ministerie van JenV voor het komend jaar. Centraal in het plan staan het borgen van de mooie resultaten die het LEC in de afgelopen tien jaar van zijn bestaan al heeft geboekt en het verder versterken van de ondersteuning aan de veiligheidsregio’s inzake industriële veiligheid. Ook zijn voor 2018 een aantal specifieke projecten benoemd.

Welke projecten staan voor komend jaar op stapel? Een peiling onder de zes coördinatoren van de BrandweerBRZO-samenwerkingsgebieden en de deelnemers aan de netwerkdag op 9 november, heeft de volgende initiatieven opgeleverd:

Fase 2 implementatie PGS 29

In 2017 hebben de Brzo-inrichtingen die vallen onder de PGS 29 hun plannen van aanpak voor het beheersen van het scenario ‘branden in tankputten’ aangeboden aan de veiligheidsregio’s. Komend jaar vindt een tweede verdiepingsslag plaats, waarin de 160 PGS 29 bedrijven hun maatregelen voor beperken en bestrijden in detail moeten uitwerken. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt de veiligheidsregio’s hierbij, met een handreiking om de ingediende plannen van aanpak op uniforme wijze te kunnen beoordelen.

Vervolgonderzoek alternatieve blusmiddelen

Het in 2017 afgeronde verkennende onderzoek naar alternatieven voor fluorhoudend blusschuim krijgt komend jaar een vervolg. Het LEC gaat samen met de vakgroep IBGS van Brandweer Nederland, het IFV en brancheorganisaties verder de diepte in met een praktijkgericht innovatieonderzoek, om alternatieve blusmiddelen te zoeken en te testen. De ministeries van J&V en IenW worden periodiek bijgepraat. Een project waar behoorlijke maatschappelijke druk op staat, in verband met de publiciteit in de media afgelopen jaar over de ongunstige eigenschappen van fluorhoudend schuim in relatie tot milieu en volksgezondheid.

Actualisatie Werkwijzer bedrijfsbrandweren

De Werkwijzer bedrijfsbrandweren uit 2013 is aan herziening toe omdat de inhoud op onderdelen niet meer actueel is vanwege onder andere de invoering van het Brzo 2015. In 2018 start het LEC met de update van het document, zodat de veiligheidsregio’s een actueel ondersteunend instrument hebben voor hun bedrijfsbrandweeraanwijzingen.

Inspectiethema Ageing

Ook in 2018 zal het LEC BrandweerBRZO inhoudelijk bijdragen aan het BRZO+ inspectiethema Ageing. In 2017 hebben inspecteurs van de veiligheidsregio’s aandacht besteed aan ageing van blus- en koelwaterleidingen. In de loop van 2018 zal een aantal inspectievragen worden aangevuld.

Nieuwe handhavingsstrategie BRZO-inspectiediensten

Komend jaar wordt ook de nieuwe uniforme handhavingsstrategie voor Brzo-inspectiediensten uitgewerkt. De geactualiseerde handhavingsstrategie sluit aan op de nieuwe Brzo 2015 beleidskaders. Het LEC BrandweerBRZO levert vanuit zijn expertise een bijdrage aan de actualisatie in BRZO+-verband.

Netwerkdagen

Net als voorgaande jaren worden er weer BrandweerBRZO netwerkdagen georganiseerd. Deze staan in 2018 gepland op 8 maart en 8 november.  

Verdere doorkijk

Ook in haar organisatiestructuur zet het LEC BrandweerBRZO een nieuwe stap. Afgelopen najaar hebben de Stuurgroep en het coördinerend directeurenoverleg besloten dat de Stuurgroep opgaat in het directeurenoverleg, dat wordt gevormd door de zes directeuren van de Brzo-samenwerkingsgebieden. De sturing en strategische beleidsvorming van het LEC BrandweerBRZO worden daardoor in één overleg gecombineerd: een praktischer en effectievere werkwijze. In de nieuwe organisatiestructuur krijgt het kernteam, bestaande uit de coördinatoren van de zes samenwerkingsgebieden een sleutelfunctie. Het kernteam richt zich op tactische aangelegenheden, zoals kennisuitwisseling, afstemming en uniformiteit en het signaleren van landelijke ontwikkelingen en knelpunten in de Brzo-uitvoeringspraktijk. In de loop van 2018 wordt verdere besluitvorming verwacht over de nieuwe organisatiestructuur.

Ondertussen richt het LEC BrandweerBRZO zijn focus ook op de jaren na 2018. De ambitie is om de verworven expertisefunctie op het gebied van industriële veiligheid verder te versterken. Onder andere via deelname in programma’s als de PGS en Impuls Omgevingsveiligheid. In tien jaar tijd heeft het LEC BrandweerBRZO zijn toegevoegde waarde voor de Brzo-taken van de veiligheidsregio’s ruimschoots bewezen en via blijvende investering van het LEC moet die expertrol voor de toekomst worden bestendigd. Daarbij is het streven ook om de reikwijdte van het LEC te verbreden van Brzo-inrichtingen naar industriële veiligheid in brede zin.