Jaarverslag LEC BrandweerBRZO 2018: druk jaar achter de rug

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, mei 2019

2018 was voor het LEC BrandweerBRZO een druk jaar vol activiteiten, blijkt uit het in mei verschenen jaarverslag. Taakvolwassenheid en erkenning vanuit het netwerk zijn de sleutelwoorden in de bereikte resultaten over het afgelopen jaar. Met als highlights: de haardvuursessies met het bedrijfsleven over publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein, de geleverde bijdrage aan de consultatie over de Omgevingswet en de intensieve voorbereiding van het inspectiethema ‘ageing passieve brandbeveiliging’ voor 2019. 

Naast de reguliere ondersteuning aan de veiligheidsregio’s bij de uitvoering van de Brzo-taken en deelname aan diverse landelijke overleggen en projecten (onder andere BRZO+, LBR, Omgevingsveiligheid spooremplacementen), waren er in 2018 enkele bijzondere projecten waarmee het LEC BrandweerBRZO zijn positie als spil in het netwerk voor industriële veiligheid heeft bevestigd en versterkt. Een bijzondere activiteit was de ‘haardvuursessie’ met het bedrijfsleven. In een informele sfeer spraken vertegenwoordigers van industrie en veiligheidsregio’s over kansen en mogelijkheden voor publiek-private samenwerking om industriële risico’s en incidenten beter te kunnen beheersen. Het LEC zoekt ook samenwerking over de landsgrenzen heen. Er is een internationale inventarisatie uitgevoerd van netwerksamenwerking tussen brandweer en andere partijen in de industriële veiligheid in andere landen. Doel van die inventarisatie is de kennisdeling en samenwerking op internationaal niveau te versterken. 

Veel energie is het afgelopen jaar gestoken in de voorbereiding van de thema-inspecties op passieve brandbeveiligingsvoorzieningen, die in januari dit jaar van start is gegaan. De netwerkdag in november stond geheel in het teken van dit thema, met de Bitse expert Simon Thurlbeck in de hoofdrol. Hij maakte in opdracht van het LEC ook de handreiking ‘Beoordeling van Passieve Brandbeveiliging bij Brzo-bedrijven’ en op IFV Kennisplein is een speciale projectpagina opgesteld rond het thema PBB. Met deze voorbereidende activiteiten in 2018 zijn de Brzo-inspecteurs van de veiligheidsregio’s optimaal gefaciliteerd voor de uitvoering van de inspecties, die sinds begin januari worden uitgevoerd. 

In 2018 werden diverse publicaties en beleidsdocumenten uitgebracht, waaronder het modelbeleid aanwijzen bedrijfsbrandweren en het modelbeleid handhaving industriële veiligheid. De documenten zijn aangeboden aan de 25 directeuren van de veiligheidsregio’s en zijn begin dit jaar door vrijwel alle veiligheidsregio’s bestuurlijk vastgesteld. Verder werd het afgelopen jaar gerapporteerd over de thema-inspectie ‘Ageing koel en bluswaterleidingen’ in 2017 en heeft de vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen een korte termijn handelingsperspectief voor het brandweerveld uitgebracht voor bewustwording en reductie van de toepassing van fluorhoudend blusschuim. Ook het LEC BrandweerBRZO levert zijn inbreng in deze vakgroep van Brandweer Nederland.

Jaarverslagen zijn te downloaden op nipv.nl of archief.nipv.nl