Jaarplan LEC BrandweerBRZO 2021: focus op nieuw tijdperk voor industriële veiligheid

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2020

Het onlangs gepresenteerde Jaarplan van het LEC BrandweerBRZO maakt duidelijk dat 2021 een overgangsjaar wordt naar een nieuw tijdperk voor het vakgebied industriële veiligheid. Het Brzo gaat op in de regelgeving van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt en dat heeft gevolgen voor de advies- en toezichttaken van de veiligheidsregio’s. Het komend jaar steken het LEC en de veiligheidsregio’s dan ook veel energie in de laatste fase om de vakgebieden risicobeheersing en industriële veiligheid klaar te stomen voor de implementatie van de nieuwe regelgeving.

LEC Industriële Veiligheid

Het Jaarplan 2021 is het laatste dat onder de titel ‘LEC BrandweerBRZO’ verschijnt. Verbreding naar ‘LEC Industriële Veiligheid’, zowel qua naam als qua vakinhoudelijke reikwijdte, wordt al enkele jaren aangekondigd, maar met ingang van 1 januari 2022 krijgt het LEC daadwerkelijk zijn nieuwe titel. Reden: alle regelgeving van het Brzo wordt opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) onder de Omgevingswet. De term Brzo, de Nederlandse vertaling van de internationale Seveso-regelgeving, komt daarmee te vervallen. De nieuwe naamgeving sluit ook beter aan op de verbreding van het taakveld van de veiligheidsregio’s. ‘Industriële veiligheid’ omvat meer dan alleen de hoogrisicobedrijven die onder de huidige Brzo-regelgeving vallen. De advies- en toezichttaken worden geleidelijk verder uitgebreid naar andere categorieën risicorelevante bedrijven.

Voorbereidingen Omgevingswet in slotfase

De afgelopen jaren hebben het LEC BrandweerBRZO en de veiligheidsregio’s al veel energie gestoken in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Die preparatie komt in 2021 in zijn slotfase. In het Jaarplan zijn de afrondende activiteiten benoemd om de specialisten industriële veiligheid up-to-date te brengen met alle details van de Omgevingswet die van invloed zijn op hun werk. Er zullen kennisdocumenten en factsheets worden gepubliceerd, waaruit de specialisten kennis kunnen putten voor hun nieuwe rol en werkwijze. Tevens zullen in samenwerking met de veiligheidsregio’s door het IFV cursussen worden aangeboden, gericht op het werken onder het nieuwe wettelijk kader.

Fluorvrij blusschuim

Ook fluorvrij blusschuim staat weer in het jaarprogramma van het LEC. In 2019 en 2020 zijn al activiteiten uitgevoerd met het oog op deze ingrijpende toekomstige verandering op het gebied van industriële brandbestrijding. Tot dusver lag de focus op bewustwording van de noodzaak om fluorhoudende schuimmiddelen te vervangen door fluorvrije schuimconcentraten. Bovendien heeft het LEC een actieve rol gespeeld in de benadering van de Europese chemiewaakhond ECHA om een zorgvuldige overgang naar fluorvrij schuim te bepleiten. In 2021 wil het LEC BrandweerBRZO de nadruk leggen op kennisdeling voor een zorgvuldige implementatie van fluorvrij blusschuim bij brandweerorganisaties. Wat komt daar allemaal bij kijken met betrekking tot organisatie, materialen, logistiek en blustactiek? Het LEC wil in 2021 op dit thema zijn rol in het nationale en internationale netwerk blijven spelen door actief in gesprek te gaan met overheden, maar ook met leveranciers en gebruikers van blusschuim over beschikbare alternatieven. Er worden kennispublicaties voorbereid voor de veiligheidsregio’s, met het oog op de consequenties van de overgang naar fluorvrij schuim voor bedrijfsbrandweer aanwijstrajecten, advisering en toezicht.

Robotisering bedrijfsbrandweren

Een bijzonder project dat voor 2021 op de agenda staat is een verkenning naar robotisering in de industriële brandbestrijding. Robotisering bij de brandweer is in opkomst. In Nederland zijn al bij verschillende veiligheidsregio’s experimentele blusrobots in gebruik, die worden ingezet voor brandbestrijding op risicovolle locaties. Internationaal worden blusrobots ook ingezet voor grootschalige industriële brandbestrijding. Het LEC BrandweerBRZO wil een verkennend onderzoek uitvoeren naar de mogelijke toepassing van robots als onderdeel van de bedrijfsbrandweerzorg bij hoogrisicobedrijven. Welke robottechnologie is beschikbaar en welke rol kan die spelen bij industriële incidentbestrijding? In bedrijfsbrandweeraanwijzingen heeft robotisering nu nog geen plek. De kernvraag van de verkenning luidt: ‘kunnen bedrijven aan de eisen van een bedrijfsbrandweeraanwijzing voldoen als personele capaciteit (deels) wordt vervangen door robotica?’

Input nieuwe Wet veiligheidsregio’s

Eind dit jaar verschijnt het eindrapport van de evaluatiecommissie van de Wet veiligheidsregio’s. Net als in de evaluatiefase wil het LEC BrandweerBRZO in 2021 ook een actieve bijdrage blijven leveren aan de volgende fase, als op basis van de evaluatie voorstellen voor aanpassing van de wet worden opgesteld en ingediend. Het LEC blijft in dit proces bewaken of de rol van de veiligheidsregio’s inzake hun taken op het gebied van industriële veiligheid in een nieuwe versie van de wet voldoende wordt geborgd.

Voorbereiding inspectiethema 2022 

Komend jaar start het LEC samen met de zes BrandweerBRZO samenwerkingsgebieden voorbereidingen voor een nieuw inspectiethema voor de inspecties in 2022. Voor 2021 zijn geen specifieke inspectiethema’s voorbereid, met het oog op de nog in ontwikkeling zijnde Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR) en de nieuwe rapportagetool GIR binnen BRZO+. Als die zijn geïmplementeerd wil het LEC weer gericht op specifieke veiligheidsthema’s gaan inspecteren. In 2021 gaat het LEC in overleg met de coördinatoren om voor 2022 een thema-inspectie voor te bereiden.

In totaal zijn in het Jaarplan voor 2021 zeven projecten en thema’s benoemd. Naast de hiervoor beschreven projecten, wordt in 2021 samen met de veiligheidsregio’s het BrandweerBRZO Scenarioboek verder afgerond en geïmplementeerd. Verder zal een kennispublicatie over de juridische kaders voor industriële veiligheid worden gepubliceerd en wil het IFV meer energie gaan steken in bijscholing voor de vakbekwaamheid en kennisbevordering van specialisten industriële veiligheid.