Jaarplan LEC BrandweerBRZO 2020

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, februari 2020

Invoering van de Omgevingswet, PFAS-houdend blusschuim en veiligheid rond de energietransitie zijn belangrijke thema’s in het Jaarplan van het LEC BrandweerBRZO voor 2020. Dit jaar krijgt ook het samenwerkingsorgaan BRZO+ een formelere status en krijgt de impulsfinanciering voor omgevingsveiligheid een structureel karakter. Daardoor komt het landelijk netwerk voor industriële veiligheid in een nieuwe fase. In overleg met de BRZO-coördinatoren, zijn voor dit jaar acht projecten benoemd waarin het LEC BrandweerBRZO samen met de veiligheidsregio’s extra energie steekt. Deels projecten die aansluiten op stevige maatschappelijke dossiers, zoals de Omgevingswet, de energietransitie en het PFAS-vraagstuk in relatie tot blusschuim.

De Omgevingswet treedt, na jaren uitstel, op 1 januari volgend jaar in werking. De veiligheidsregio’s moeten in kaart brengen wat er met de komst van de wet voor hen verandert in hun werkpraktijk voor advisering, toezicht en handhaving op het gebied van industriële veiligheid. Kortweg: de veiligheidsregio’s moeten ‘Omgevingswet-proof’ worden. Met nog zo’n tien maanden te gaan tot de invoering, is er voor de regio’s flinke urgentie om een helder beeld te krijgen van de consequenties voor hun organisatie en werkprocessen.

Brandweer-Nederland en het IFV hebben een gezamenlijk programma ‘Omgevingswetgeving’ opgezet, voor het ontwikkelen van producten die de veiligheidsregio’s kunnen helpen zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Zoals handreikingen, workshops en opleidingen/bijscholingen. Het LEC BrandweerBRZO biedt de regio’s ondersteuning met kennis- en informatiedeling. Zo heeft een extern bureau in opdracht van het LEC het vergunningverleningsproces in samenwerkingsgebied Zuid-West tegen het licht gehouden. Aan de hand van enkele voorbeeldcasussen rond bouw en aanpassing van installaties is in beeld gebracht in hoeverre vergunningverlening onder de nieuwe Omgevingswet anders zal verlopen dan nu. De netwerkdag van 12 maart aanstaande staat geheel in het teken van de nieuwe Omgevingswet.

Ook het PFAS-schuimdossier staat voor 2020 nadrukkelijk op de agenda. Vorig jaar heeft het LEC BrandweerBRZO geparticipeerd in de werkgroep schuiminzet van het project Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS) van Brandweer Nederland. Daarnaast trad het LEC op als intermediair voor bedrijfs- en overheidsbrandweerkorpsen bij de uitvoering van het Europese ECHA-onderzoek naar gebruik van fluorhoudend schuim. Begin 2020 heeft het LEC BrandweerBRZO een verkennend gesprek gevoerd met de ministeries van SZW, J en V en I en W over hoe Nederland wil omgaan met een verbod op PFAS in blusschuim. Er is een voorstel in de maak van Nederland en enkele andere lidstaten aan de EU, waarbij ook het LEC BrandweerBRZO met zijn expertise graag wil aansluiten. Kortom: blusschuim en PFAS is niet alleen in 2020 maar tot jaren vooruit een belangrijk dossier voor de BrandweerBRZO-wereld.

En verder wordt in 2020 de actualisering van het BrandweerBRZO Scenarioboek opgepakt, wordt het rapport uitgebracht van de thema-inspecties ‘Ageing passieve brandbeveiliging’ die in 2019 zijn uitgevoerd en zal het LEC BrandweerBRZO zich aansluiten bij het landelijk programma Energietransitie. Voor het bevorderen van kennis en kwaliteit van de BrandweerBRZO-uitvoeringstaken wordt de leergang Specialist Industriële Veiligheid herzien en versterkt en start een campagne om nieuwe specialisten industriële veiligheid voor de veiligheidsregio’s te werven. Het LEC constateert dat ‘nieuw bloed’ nodig is om de toenemende werklast en het vertrek van een flink aantal inspecteurs op te vangen en zoekt samenwerking met technische hogescholen.

Ook de doorontwikkeling van de netwerkdagen op een nieuwe leest wordt in 2020 voortgezet. Voor dit jaar staan weer twee dagen gepland, op 12 maart en 12 november. Aansluitend op het succes van de laatste netwerkdag in 2019, wil het LEC BrandweerBRZO voortgaan op de ingeslagen weg, waarbij de organisatie en voorbereiding van het programma in handen is van twee Brzo-veiligheidsregio’s, ondersteund door het stafbureau van het LEC en het congresbureau van het IFV.