Jaarplan LEC BrandweerBRZO 2019: Herkenbaar maar toch anders

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, december 2018

Het Jaarplan 2019 van het LEC BrandweerBRZO staat in het teken van verandering en vernieuwing. De organisatie van het LEC en de ondersteuning van de veiligheidsregio’s moeten zich aanpassen aan veranderingen in het werkveld. Een van die veranderingen is dat de taakopvatting van de veiligheidsregio’s op het gebied van industriële veiligheid geleidelijk verbreed wordt met advisering in het kader van vergunningverlening. Hiermee wordt ook voorgesorteerd op de aankomende Omgevingswet. Conclusie: alleen de term Brzo dekt de lading niet meer van het ruimere palet aan werkzaamheden dat de veiligheidsregio’s binnen de samenwerkingsgebieden moeten uitvoeren en waarbij het LEC ondersteuning biedt. Komend jaar zal, na formele besluitvorming, het LEC BrandweerBRZO dan ook worden omgedoopt tot LEC Industriële Veiligheid. Een stap die vorig jaar al werd aangekondigd en die in 2019 daadwerkelijk zijn beslag krijgt.

Een overzicht van de activiteiten die voor 2019 op stapel staan ten aanzien van de ondersteunende, faciliterende en regisserende rol van het LEC BrandweerBRZO voor de veiligheidsregio’s. ‘Ageing’ is komend jaar het leidende thema binnen het BRZO+. Iedere partner in het BRZO+ samenwerkingsverband kiest zijn eigen ageing-onderwerp; de veiligheidsregio’s richten zich tijdens de Brzo-inspecties in het bijzonder op passieve brandbeveiligingssystemen. Dit inspectiethema is in 2018 al uitvoerig voorbereid, waarbij de Engelse expert in passieve brandbeveiligingssystemen Simon Thurlbeck een belangrijke rol heeft gespeeld. Het LEC en de op dit thema gespecialiseerde instructeurs bieden in 2019 ondersteuning aan de inspecteurs door te fungeren als vraagbaak. Ook Thurlbeck is tijdens de inspecties op verzoek via het LEC te raadplegen bij complexe vragen waar de inspecteurs tegenaan lopen. Met het oog op het inspectiethema brengt het LEC BrandweerBRZO komend jaar ook de geactualiseerde ‘Werkwijzer passieve Brandbeveiliging’ uit, die is gebaseerd op de handleiding die in 2018 voor dit thema is ontwikkeld. De werkwijzer wordt online beschikbaar gesteld aan belanghebbenden bij de veiligheidsregio’s en Brzo-bedrijven.

Een andere werkwijzer die komend jaar wordt geïmplementeerd is de geactualiseerde Werkwijzer Bedrijfsbrandweren. Een belangrijk ondersteuningsinstrument voor de veiligheidsregio’s en bedrijven bij het doorlopen van een aanwijstraject voor een bedrijfsbrandweer. Om de functionarissen vertrouwd te maken met de materie in de werkwijzer, organiseert het LEC BrandweerBRZO komend jaar regionale workshops. Ook de brancheverenigingen in de industrie worden door het LEC betrokken bij- en geïnformeerd over de geactualiseerde werkwijzer.

En verder in 2019: Voor komend jaar staat de actualisatie van het Scenarioboek voor industriële incidentscenario’s gepland. Een landelijke werkgroep, waarin ook de veiligheidsregio’s zijn vertegenwoordigd, gaat die scenario’s nader uitwerken. Ook komt er een vervolg op het in 2017 uitgevoerde verkennend onderzoek naar alternatieven voor fluorhoudend blusschuim. Dat thema blijft actueel met het oog op de internationale ontwikkelingen rond fluor en het mogelijke toekomstige totaalverbod op fluorhoudende schuimvormende middelen. Het LEC BrandweerBRZO gaat komend jaar opnieuw aan de slag met dit thema. Verder zet het LEC zijn adviserende rol voor het ministerie van J en V en de veiligheidsregio’s voort wat betreft de gevolgen en mogelijke knelpunten rond de invoering van de Omgevingswet. Ten slotte ontwikkelt het LEC op verzoek van het ministerie een handreiking voor het beproeven van rampbestrijdingsplannen.

Een doorkijkje in het projectplan naar de komende jaren maakt duidelijk dat ook de energietransitie het domein Brzo/Industriële Veiligheid nadrukkelijk gaat bezig houden. Als gevolg van nieuwe vormen van energieopwekking en –opslag (waterstof, vergisting, stroomopslag in lithium-ion accustations) verplaatsen risico’s die tot dusver kenmerkend waren voor de industriële omgeving zich steeds meer naar stedelijke gebieden. Het LEC BrandweerBRZO gaat samen met netwerkpartners verkennen welke effecten die ‘atypische industriële ontwikkelingen hebben voor de veiligheid.

Voor de agenda: ook voor 2019 staan weer twee netwerkdagen gepland: op 7 maart en 7 november.

Jaarplannen zijn te downloaden op nipv.nl of archief.nipv.nl