Impulsprojecten 2016: de resultaten in vogelvlucht

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, februari 2017

Vanuit het programma Impulsfinanciering Omgevingsveiligheid zijn in 2016 weer de nodige stappen gezet om het Brzo-instrumentarium van de veiligheidsregio’s en hun partners te versterken. De belangrijkste resultaten in vogelvlucht. 

Multi handhavingsdocument

De implementatie van het Brzo 2015 werkte stevig door in het programma van het LEC BrandweerBRZO voor 2016. Een van de producten waaraan is gewerkt is een ‘multi-handhavingsdocument’. In feite de vertaling van de nieuwe regelgeving voor de inspectie- en handhavingspraktijk van de veiligheidsregio’s en inspectiediensten. Vorig jaar is vooral benut voor een uitgebreide consultatieronde onder de samenwerkingspartners. Die waren niet gelukkig met de uitvoeringsregeling Rrzo, omdat wezenlijke elementen voor inspectie en handhaving slechts zeer summier waren omschreven. Op basis van de verzamelde input uit het veld zijn inmiddels verbeteringsvoorstellen voor de Rrzo ingebracht bij de landelijke overheid. Volgens programmamanager impuls omgevingsveiligheid Mo Ajok was het aanvankelijk de bedoeling om eerst de mono handhavingsdoelstellingen en –uitgangspunten per kolom op orde te brengen en daarna een multidisciplinair handhavingsdocument op te stellen. Om pragmatische redenen is besloten dat om te draaien. Als alle veranderingen in de inspectiepraktijk op grond van de aangepaste Rrzo goed zijn uitgekristalliseerd is een volgende stap dat Brzo-inspecteurs via e-Learning worden bijgeschoold.

Dynamische inspectie vraagt dynamische tool

In 2016 is veel energie gestoken in de ontwikkeling van de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Dit nieuwe BRZO+ raamwerk voor de aanpak van inspecties bij Brzo-bedrijven moet de effectiviteit van toezicht en handhaving vergroten. Tegelijk met de LBR wordt ook een nieuwe inspectietool ingevoerd, die de tien jaar oude Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) gaat vervangen. Dat is volgens Mo Ajok nodig, omdat de aanpak van de LBR wezenlijk verschilt met de inspecties oude stijl die door GIR werden ondersteund. “Tot dusver waren inspecties bij Brzo-bedrijven in grote mate voorspelbaar. Vooraf was bekend wanneer inspecties zouden plaatsvinden en welke onderdelen van een bedrijf zouden worden geïnspecteerd. In de nieuwe methodiek zit een groter verrassingseffect, zodat we een reëler beeld krijgen van de staat van de veiligheid bij de bedrijven. De te inspecteren bedrijven zullen ook worden geselecteerd op basis van hun voorgeschiedenis qua veiligheidsprestaties. Zo’n dynamische inspectiemethode vraagt ook een dynamische tool, waarmee snel relevante informatie kan worden opgevraagd over de te bezoeken bedrijven. Tot komende zomer zijn we nog bezig met de verfijning van het nieuwe inspectiesysteem. Daarna staan er pilots in de regio’s op het programma.” 

Opleidingen Omgevingswet

Nog een nieuwe ontwikkeling die de Brzo-inspectiepraktijk raakt is de aankomende Omgevingswet. Het LEC BrandweerBRZO heeft in 2016 in beeld gebracht welke gevolgen die wet en de onderliggende uitvoeringsbesluiten hebben voor de inspectiediensten. Kort samengevat: bijscholing is gewenst om de artikelen van de Omgevingswet in de praktijk goed te kunnen toepassen. Aan de hand van vastgestelde kenniscriteria is geïnventariseerd aan welke opleidingen behoefte is om het kennisniveau van inspecteurs bij te spijkeren. Ook is bekeken welke opleidingen gemakkelijk ‘in-company’ bij de organisaties kunnen worden verzorgd en welke nieuwe opleidingsproducten nog moeten worden ontwikkeld.

De behoefte aan een nieuw opleidingskader komt mede voort uit de constatering dat er nu nog grote verschillen zijn in de uitvoering van toezicht en handhaving. Daardoor blijven soms risicovolle of ronduit gevaarlijke omstandigheden onderbelicht.

In 2016 heeft een concrete pilotopleiding plaatsgevonden in het kader van de PGS29, om adviseurs, vergunningverleners en inspecteurs meer praktische kennis bij te brengen over risico’s van tankputbranden en opties voor effectieve tankputbrandbestrijding. De opleiding sluit aan bij het Afwegingskader Tankputbranden dat ook vorig jaar is afgerond. Daarover is reeds in de vorige nieuwsbrief bericht. De opleiding is verzorgd door Marsh en H2K en had volgens de deelnemers grote meerwaarde. Vanuit elk van de zes samenwerkingsbieden heeft minimaal één medewerker de vierdaagse opleiding gevolgd. 

Het beleidskader bestrijding plasbrand in tankputten PGS 29 is als Bijlage H opgenomen in Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29:2016 versie 1.1 (december 2016).