Implementatieplannen PGS 29 naar volgende fase

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, oktober 2017

Eind dit jaar start de volgende fase van het implementatietraject van de PGS 29 bij tankopslagbedrijven. Het LEC BrandweerBRZO en de zes BRZO-samenwerkingsgebieden hebben de eerste globale implementatieplannen van de bedrijven beoordeeld en op grond hiervan een advies gegeven aan de betrokken bevoegde gezagen. In de volgende stap moeten de bedrijven hun principekeuze, stationaire of mobiele voorziening voor de bestrijding van tankpuntbranden, tot in detail concretiseren voor elke tankput op hun terrein. Het LEC wil de bedrijven hiervoor in november of december gaan aanschrijven. 

Even het geheugen opfrissen: in februari 2016 schreef staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu een brief aan de industrie met de opdracht om vóór 1 mei dit jaar een plan van aanpak in te dienen voor het effectief beheersen van tankputbrandscenario’s. Landelijk vallen 70 bedrijven onder de PGS 29-richtlijn en het grootste deel van de aangeschreven inrichtingen heeft zijn huiswerk tijdig gedaan. Een klein aantal bedrijven heeft nog geen plan ingediend. Deze bedrijven worden door het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) benaderd, om na te gaan waarom zij niet hebben gereageerd.  

Mobiele oplossing favoriet

Projectleider Mo Ajok van het LEC BrandweerBRZO laat zijn licht schijnen over de tot dusver ontvangen plannen en geeft een samenvatting van de resultaten: “In de eerste fase moesten de PGS 29-bedrijven een omgevingsverkenning uitvoeren, om vast te stellen welk risico een onbeheersbare tankputbrand voor de omgeving kan opleveren. Op grond daarvan moesten zij kiezen hoe zij dat risico denken af te dekken: met een stationaire blusinstallatie of een mobiele voorziening. Uitgangspunt is dat de betrokken bedrijven moeten aantonen dat ze met hun keuze binnen een bepaalde tijdseenheid een meetbaar effect in stabilisatie van het incident kunnen bereiken, om escalatie van een tankputbrand te voorkomen. De omvang van de tankput in combinatie met de kwetsbaarheid van de omgeving bepaalt die termijn, die ligt op 1, 2 of 24 uur. Hoe groter het te verwachten effect, hoe sneller het blussend effect merkbaar moet zijn.”

Mo Ajok signaleert een opvallend fenomeen in de geïnventariseerde plannen. Namelijk dat veel bedrijven kiezen voor een stationaire installatie, terwijl op basis van het totaal aantal tankputten in Nederland juist het tegenovergestelde blijkt en mobiele blusinstallaties favoriet lijken te zijn. “Dat komt doordat met name grote tankterminals met soms vele tientallen tankputten de voorkeur geven aan de tweede optie. Zij menen dat ze daarmee effectiever en goedkoper een maatgevend brandscenario in een tankput kunnen afdekken. Vaak verwijzen ze ook naar ‘mutual aid’ en pps-oplossingen, zoals de Gezamenlijke Brandweer in de Rotterdamse haven, AMAS-AYMA in Amsterdam-Kennemerland en de collectieve Sitech brandweer voor het chemiepark Chemelot in Geleen. 

Vervolg

In de vervolgfase moeten de bedrijven per tankput aangeven hoe zij de geëiste prestaties voor het voorkomen van escalatie willen realiseren. Volgens Mo Ajok moeten de bedrijven nog wel wat puntjes op de i zetten om het bevoegd gezag te overtuigen dat hun keuze valide is. Zo blijken bij bedrijven die kiezen voor een mobiele ‘brandweeroplossing’ lang niet alle tankputten goed bereikbaar voor brandweermaterieel en is ook niet altijd een veilige brandweerinzet gewaarborgd. Een gezamenlijke implementatiewerkgroep van VNCI, VOTOB, het LEC BrandweerBRZO, Inspectie SZW en omgevingsdiensten heeft afgelopen maand in een aantal sessies een vragenlijst geformuleerd, waarmee de PGS 29-bedrijven in de verfijning van hun plan van aanpak aan de slag moeten. Het LEC BrandweerBRZO focust vooralsnog op april 2018 voor het indienen van de definitieve plannen van aanpak, maar als blijkt dat bedrijven voor hun detaillering meer tijd nodig hebben, dan krijgen ze die tijd volgens Mo Ajok ook. “We hebben liever goede plannen dan plannen die onder tijdsdruk afgeraffeld of onvolledig zijn. Waar omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s echter niet aan tornen is de einddatum waarop de brandblusvoorzieningen voor de tankputten gerealiseerd moeten zijn, 31 december 2021.

Wettelijke basis

Mo Ajok zegt het bewonderenswaardig te vinden dat, ondanks dat er aanvankelijk nogal wat verzet was tegen de ministeriële brief, de tankopslagbedrijven toch hun verantwoordelijkheid hebben genomen en actief hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het beleidskader tankputbrandbestrijding. Dat beleidskader heeft inmiddels ook een formele status gekregen, nu het als ‘best beschikbare techniek (BBT) via een ministeriële regeling als ‘wetsartikel’ in de PGS 29 is opgenomen.