BRZO+ monitor 2016: minder overtredingen

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juli 2017

Op 6 juli is de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het jaarlijkse veiligheidsbeeld is ook de BRZO+ ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2016’ opgenomen. Opvallend in de zesde editie van de BRZO+ monitor: het aantal geconstateerde (zware) overtredingen daalt ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel constateert het samenwerkingsverband BRZO+ dat er regionale verschillen zijn in naleving van de BRZO-regelgeving door bedrijven. BRZO+ gaat nader onderzoeken hoe dat komt.

De cijfers op een rij: in 2017 telde Nederland 373 Brzo-bedrijven, waarvan er 360 een of meerdere keren middels een Brzo-inspectie zijn bezocht. In totaal vonden vorig jaar 492 inspecties plaats. Er werden 647 overtredingen geconstateerd, waaronder vier van de hoogste categorie. In die vier gevallen waren de geconstateerde veiligheidsrisico’s zodanig dat de toezichthouder direct actie heeft ondernomen en werkzaamheden heeft laten stilleggen. Het ging om zaken als het niet werken conform de regels voor explosieveiligheid en lekkage bij het overpompen van brandbare vloeistoffen. Veertig procent van de bedrijven voldeed volledig aan de regels. Bij de inspecties valt de dalende trend in met name het aantal zware overtredingen op. In 2014 werden nog vijftien overtredingen van de zwaarste overtredingscategorie 1 geregistreerd, in 2015 waren dat er tien en vorig jaar slechts vier. Ook constateren de inspecteurs in algemene zin een verschuiving van zware naar lichtere overtredingen. Die trend stemt tot tevredenheid, maar Jan Meinster van het LEC BrandweerBRZO benadrukt dat drie jaar een te korte tijdspanne is om uitspraken te kunnen doen over de redenen voor de daling. Het is niettemin een positieve trend. Voor 32 overtredingen heeft de veiligheidsregio handhavend opgetreden.

Brzo-inspecteurs van de veiligheidsregio’s hebben deelgenomen aan 94 procent van de 365 aangekondigde inspecties. Het valt op dat de veiligheidsregio’s regelmatig ook deelnemen aan inspecties bij ‘lagedrempelinrichtingen’, waar de wetgever hen geen toezichthoudende bevoegdheden heeft toegekend op het Brzo. Toch kiezen de regio’s ervoor aan te sluiten bij de inspecties om ook feeling te houden met die categorie bedrijven. Zo ontstaat een betere informatiepositie voor incidentbestrijding. Bij de BRZO+ inspecties was er in 2016 gerichte aandacht voor twee thema’s: de beoordeling van veiligheidsrapporten van de bedrijven en de beoordeling van veiligheidsmaatregelen in het kader van de PGS29 voor tankopslagbedrijven. Bedrijven moesten vóór 1 mei een implementatieplan indienen voor maatregelen om tankputbranden te beheersen. De plannen worden beoordeeld door de Inspectie SZW en het Wabo bevoegd gezag. De inspectie maakt gebruik van handhavingsinstrumenten om tijdige implementatie van de plannen door de bedrijven af te dwingen.