Brzo-inspecties hervat onder ‘coronaregime’

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juni 2020

Nu de coronapandemie in Nederland onder controle is, hebben de veiligheidsregio’s en hun inspectiepartners de Brzo-inspecties hervat. Sinds 18 mei worden weer inspecties bij bedrijven uitgevoerd, maar wel onder een strikt ‘covid-19 regime’. Inspecties worden uitgebreid digitaal voorbereid, de inspectieteams zijn compact en voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen en de verblijfsduur op bedrijfsterreinen is beperkt. Onder deze voorwaarden denken de BRZO+-partners de belangen van industriële veiligheid en gezondheid goed te kunnen combineren.

Ruim twee maanden waren de bedrijfsterreinen van Brzo-inrichtingen een ‘no-go area’ voor buitenstaanders. Volgens programmamanager Erwin de Bruin van het LEC BrandweerBRZO zijn als gevolg van de maatregelen voor infectiepreventie landelijk circa twintig geplande Brzo-inspecties niet doorgegaan. ‘Die bedrijven zijn wel digitaal ‘bezocht’ door schriftelijke informatie op te vragen en via videochat met mensen te spreken. Maar met dergelijke virtuele inspecties kun je geen fysieke tekortkomingen op veiligheidsgebied opsporen. Inspectie op locatie is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van bedrijven met een hoog risicoprofiel. Daarom hebben we de fysieke inspecties weer opgepakt, nu dat gezien de actuele staat van de pandemie verantwoord is. Sinds 18 mei inspecteren we weer volgens het normale BRZO+-inspectieschema. We bekijken nu met onze partners welke bedrijven die in de afgelopen periode alleen digitaal zijn geïnspecteerd later dit jaar alsnog fysiek door een inspectieteam moeten worden bezocht. Vooralsnog denken we dat de achterstand qua volume en werkbelasting dit jaar wel is in te halen.’

Protocol en beschermingsmiddelen

Ook al zijn de gezondheidsrisico’s dankzij de sterke daling van het aantal besmettingen fors verminderd, de Brzo-inspectiepartners gaan uiterst zorgvuldig te werk bij bedrijfsbezoeken. De RIVM-richtlijnen worden nauwgezet gevolgd en het LEC BrandweerBRZO heeft samen met de samenwerkingsgebieden een aangepast inspectieprotocol opgesteld. Dat is inmiddels ook door de andere BRZO+-partners overgenomen. Kern van het protocol is dat de inspectieteams qua samenstelling zo klein mogelijk zijn en dat het aantal persoonlijke contacten bij de bedrijven zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook is een uniforme set persoonlijke beschermingsmiddelen in de vorm van handschoenen en mondmaskers vastgesteld.

Erwin de Bruin: ‘Bij de inspecties nemen we uiteraard ook de afstandsregel in acht en blijven we zoveel mogelijk in de buitenruimte. Doordat we veel voorwerk digitaal doen, kunnen we de verblijfsduur op het terrein van de inrichtingen beperken. Gewoonlijk zijn we bij een inspectie drie tot vier dagen op locatie bezig. Nu besteden we twee tot drie dagen aan het digitale voorwerk en hebben we afgesproken dat we 4 uur een fysieke inspectie uitvoeren. Dat kan iets variëren, afhankelijk van de observaties van de inspecteurs. Door deze maatregelen hebben we het infectierisico geminimaliseerd en kunnen we verantwoord ons inspectiewerk doen.’

Alternatieve werkwijze

Terugblikkend op de afgelopen drie maanden Brzo-praktijk in coronatijd, stelt Erwin de Bruin vast dat de veiligheidsregio’s grote veerkracht hebben getoond en dat er ook positieve dingen tot stand zijn gekomen: ‘Door de noodzaak persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, werden we gedwongen alternatieve werkwijzen te zoeken en op een andere manier te vergaderen en informatie te delen. Daar zijn we heel goed in geslaagd. Virtueel vergaderen via online platforms deden we soms al wel, maar het was in onze sector zeker nog geen gemeengoed. Ik wil een groot compliment maken aan alle collega’s in het land, die heel snel wisten te schakelen en zich op korte termijn een nieuwe werkwijze wisten eigen te maken. Net als veel andere maatschappelijk sectoren heeft online vergaderen via videochat ook in onze branche geleid tot een nieuwe werkelijkheid. De digitalisering van de Brzo-overlegstructuur heeft een flinke boost gekregen. En omdat digitaal vergaderen andere eisen stelt dan een fysieke bijeenkomst, zijn de vergaderingen ook compacter geworden en beter gestructureerd. Nu we de functionaliteit en efficiency van videovergaderen hebben ontdekt, zullen we daar wellicht structureel meer gebruik van blijven maken.’

Over fysieke bijeenkomsten gesproken, binnen de burelen van het LEC BrandweerBRZO wordt inmiddels ook nagedacht over de vraag hoe de periodieke netwerkdagen kunnen worden ingepast in ‘het nieuwe normaal’ van het coronatijdperk. Als gevolg van de uitbraak moest de netwerkdag van 12 maart worden afgelast. Onderzocht wordt of de bijeenkomst die op 12 november gepland staat wel doorgang kan vinden en onder welke voorwaarden en met welke voorzorgsmaatregelen. Gelet op het gemiddelde aantal bezoekers aan de netwerkdagen, zou de bijeenkomst volgens Erwin de Bruin plaats kunnen vinden binnen de kaders van de RIVM-richtlijnen, maar er is wel een locatie nodig die qua indeling, looproutes en organisatie van catering en sanitaire voorzieningen aan die richtlijnen voldoet.