Brian Mo-Ajok programmamanager Impuls Omgevingsveiligheid

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, juni 2015

Brian Mo-Ajok ziet tijdelijk dubbel

Brian Mo-Ajok heeft er een andere, nieuwe functie bijgekregen. Naast beleidsadviseur bij de Gezamenlijke Brandweer (waar hij zich o.a. bezighoudt met gebiedsontwikkeling in de haven en het project opleiden en oefenen leidt) werkt hij sinds 1 mei 2015 voor 0,5fte als programmamanager voor het deelprogramma Brzo, een van de vier deelprogramma’s binnen de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 (IOV). De uitvoering van dit deelprogramma is ondergebracht bij het Landelijk Expertise Centrum BrandweerBRZO. Het Rijk heeft voor een periode van vier jaar financiën ter beschikking gesteld. De impulsgelden komen voort uit het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid.

Integraal team

Wijzigingen in de organisatie van vergunningverlening en toezicht bij risicovolle bedrijven en de grote politieke en publieke belangstelling hiervoor na de dossiers ChemiePack (2011) en Odfjell (2012/2013) hebben gezorgd voor het initiatief voor dit programma. Mo-Ajok zegt daarover: “Jarenlang is meer naar de letter van dan naar de geest van de wet geacteerd. Een pittig inspectierapport leverde in gezamenlijk overleg tussen de inspecterende diensten weliswaar een Plan van Aanpak op, maar leidde nauwelijks tot een reprimande of nodigde niet echt uit tot verbeteringen. Overheid, bedrijven en inspectiediensten wekten daarnaast soms ook de indruk dat ze  niet altijd samen als een integraal team opereerden. Daar moest volgens de publieke opinie en politiek verandering in komen na ChemiePack en Odfjell.”

Couleur locale

De IOV 2015-2018 draagt bij aan een verbetering van het inspectieregiem en daarmee ook de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven en de omgevingsveiligheid (externe veiligheid), waarbij alle betrokken bevoegde gezagen in coproductie hun verantwoordelijkheid nemen. Dit kan worden bewerkstelligd door adequate en uniforme vergunningverlening, toezicht en handhaving door gekwalificeerde medewerkers. “Het streven is om uniformiteit te behalen waarbij het voor bedrijven inzichtelijk wordt dat er echt met dezelfde maat wordt gemeten. Maar er mag ook rekening worden gehouden met de verschillen in cultuur, de ‘couleur locale’ van een regio. Zolang men dat maar aan de voorkant kan duiden en het verschil kan aantonen en kan uitleggen dat wat specifiek afwijkt, gelijkwaardig is aan de landelijke visie. Ik zou het toejuichen als best practices vanuit de ene regio ook door andere regio’s worden omarmd.”

Onafhankelijk

In deze functie binnen het deelprogramma Brzo is Mo-Ajok onder meer verantwoordelijk voor het erop toezien dat het budget uitsluitend aangewend wordt voor impulsen die leiden (al dan niet gefaseerd) tot kwaliteitsverbetering en de vereiste samenwerking van de betrokken toezichthouders. Hij  heeft hiervoor regelmatig overleg met de zes Brzo-veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten. Zijn positie is om te sturen dat deze regio’s samen opereren en met voorstellen komen en vooral ook dat ze naar elkaar hun verwachtingen uitspreken en om de financiën te beheren. Verbinding leggen en houden op een onafhankelijke manier, daar gaat hij voor. “Illustratief hiervoor is dat omgevingsdiensten het LEC BrandweerBRZO bewust hebben uitgenodigd  bij hun kick-off meeting om te vernemen hoe zij bijvoorbeeld kijken naar initiatieven om tot verbetering van de samenwerking met o.a. de veiligheidsregio’s te komen. Dat is heel transparant.”

Betrokken bedrijven

Mo-Ajok hecht veel waarde aan publieke en private initiatieven (zo heeft de branche-organisatie voor tankopslagbedrijven VOTOB een zogenaamd Safety Maturing instrument bedacht dat de veiligheid bij tankopslag kan verhogen). Hij hoopt dan ook dat bedrijven betrokken blijven en inzien dat er door de overheid nu meer op omgevingsveiligheid wordt toegezien. Dat vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid en daarmee eigenaarschap, maar wel met duidelijk gescheiden rollen.  “Een juiste balans in ‘profit, people, planet en naleving van wet- en regelgeving.” Hij is blij met deze uitdagende baan. “De complexe materie, het spel van onderhandeling, oog voor kwaliteitsverbetering en de onafhankelijke rol maken dat ik deze functie meteen aantrekkelijk vond. Eigenlijk komen alle dingen die ik eerder heb gedaan of heb willen doen in deze functie samen.” Jaarlijks moet voor het totale programma een financieringsaanvraag worden gedaan, waarbij de zes ’zogeheten Brzo-samenwerkingsverbanden’ inzichtelijk moeten maken wat ze zullen verbeteren en welk effect men verwacht van de tools die worden gerealiseerd. De andere drie deelprogramma’s naast Brzo zijn: PGS, Informatie- en Kennisinfrastructuur en Lokaal externe veiligheidsbeleid.
Meer informatie over het IOV-programma is te vinden op onder andere de website van Relevant.