Bedrijven waren goed voorbereid op hoog water Maas

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, september 2021

De provincie Limburg kreeg de afgelopen julimaand te maken met zware regenval en extreem hoog water in de Maas en haar zijrivieren. Vooral Valkenburg en omgeving werden zwaar getroffen. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en hulpdiensten uit heel Nederland verleenden assistentie aan de Limburgse collega’s, die dagenlang met man en macht in actie waren. Hoewel de afvoer van de Maas een recorddebiet bereikte, had de hoge waterstand relatief weinig gevolgen voor de langs de Maas gelegen Brzo-bedrijven. Brzo-coördinator Hubert Klerkx van de Veiligheidsregio Limburg-Noord constateert dat de bedrijven zich redelijk tot goed op hoogwater- en overstromingsscenario’s hebben voorbereid.

De langs de Maas aanwezige industrie was tijdens de hoogwaterperiode voortdurend een aandachtspunt voor de Limburgse veiligheidsregio’s. Langs de Maasoevers liggen diverse Brzo-bedrijven, die gewoonlijk van die locatie profiteren. De ligging langs de rivier betekent echter ook dat zij zich planmatig moeten voorbereiden op mogelijke overstromingen.

Rampbestrijdingsplan

In het ‘Rampbestrijdingsplan Hoog water Maas Limburg 2020-2023’ is opgenomen dat alle Brzo-bedrijven waar overstroming een reëel gevaar is, actief worden benaderd en worden geïnformeerd over een naderende hoogwatergolf.


Incidenten en preparatie

Tijdens de hoogwatercrisis waren er toch enkele onvoorziene incidenten, waarop door bedrijven moest worden ingegrepen. Bij één bedrijf dreigden enkele waterbassins voor het verzamelen van verontreinigd afvalwater te overstromen door de grote hoeveelheid hemelwater. Hier is besloten om de pompen uit te schakelen en het regenwater van het terrein rechtstreeks op het riool te lozen.

Terugblikkend op de hoogwatercrisis in Limburg kan geconcludeerd worden dat de bedrijven redelijk tot goed waren voorbereid op een eventuele overstroming. De risico’s waren beoordeeld en waar nodig werden maatregelen getroffen. Grote incidenten bij de bedrijven zijn niet voorgekomen. Ondanks de hogere afvoer van de Maas hebben de bedrijven met gevaarlijke stoffen het droog gehouden. De maatregelen die naar aanleiding van de overstromingen in 1993 en 1995 zijn getroffen om herhaling te voorkomen, zoals het programma ‘Ruimte voor de rivier’ en de bouw van kademuren, zijn hierop zeker van invloed geweest.