Bedrijfsbrandweeraanwijzingen en de Omgevingswet: koppeling met Arbeidsomstandighedenbesluit vervalt

Nieuws van het LEC BrandweerBRZO, september 2021

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Weten wat er gaat veranderen is daarbij van groot belang. Goed om daar eens een onderwerp uit te lichten dat wellicht niet bij iedereen op het netvlies staat: het loslaten van de koppeling met het Arbeidsomstandighedenbesluit (beter bekend als de ARIE-regeling) voor de aanwijsbare bedrijven.

Het onderwerp is relevant, omdat recent de wijziging van de ARIE-regeling via een internetconsultatie werd uitgezet en daarin deze koppeling over het hoofd was gezien. Dit is niet zo erg als de wijziging van de ARIE-regeling gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt, omdat daarin die koppeling toch wordt losgelaten, maar wel als de ARIE-regeling eerder van kracht wordt dan de Omgevingswet. Aan de oplossing wordt nu gewerkt. Het loslaten van de koppeling onder de Omgevingswet is een belangrijker onderwerp. Wat gaat daar nu precies wijzigen?

In het huidige artikel 7.1 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) staan de categorieën van inrichtingen die kunnen worden aangewezen om over een bedrijfsbrandweer te beschikken. Het gaat hier om inrichtingen die vallen onder het Brzo 2015; inrichtingen waarop hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is. Het betreft inrichtingen die bestemd zijn voor de opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen en spoorwegemplacementen, de zogenoemde ‘ARIE-inrichtingen’ en inrichtingen zoals bedoeld in artikel 15, onderdeel b, van de Kernenergiewet.

Van inrichting naar milieubelastende activiteit

In de Omgevingswet wordt het begrip ‘inrichting’ als centraal aangrijpingspunt voor de vergunningplicht losgelaten. Daarvoor in de plaats komt het begrip ‘milieubelastende activiteit’. Dit heeft tot gevolg dat o.a. artikel 7.1 Bvr wordt aangepast, omdat hierin nog wordt gesproken over inrichtingen. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden niet langer inrichtingen aangewezen maar locaties waarop één of meer milieubelastende activiteiten (zoals opgenomen in artikel 7.1 Bvr) worden verricht. Die locatie komt in de plaats van de ‘inrichting’. Enige uitzondering hierop vormen de inrichtingen in het kader van de Kernenergiewet. Daarnaast verandert de wetgeving waar in artikel 7.1 Bvr naar wordt verwezen. In het huidige artikel 7.1 Bvr wordt verwezen naar het Brzo 2015, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Kernenergiewet.

De verwijzing naar de Kernenergiewet blijft bestaan. De verwijzingen naar het Brzo 2015 en het Arbeidsomstandighedenbesluit wijzigen echter. Deze worden vervangen door verwijzingen naar het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor het Brzo 2015 heeft dit te maken met het feit dat dit besluit vervalt en de, voor de aanwijzing relevante artikelen, worden opgenomen in het Bal. Het gaat hier om de artikelen t.a.v. Seveso-inrichtingen.

Arbeidsomstandighedenbesluit

De verwijzing naar het Arbeidsomstandighedenbesluit (ARIE-regeling) heeft betrekking op vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen. In het Bal zijn deze ‘inrichtingen’ opgenomen als milieubelastende activiteiten. De omschrijving van deze milieubelastende activiteiten in het Bal is zodanig dat een verwijzing daarnaar in artikel 7.1 Bvr meer voor de hand ligt. Bovendien is deze verwijzing logischer vanwege de verbinding tussen de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit en de bedrijfsbrandweeraanwijzing. Zo zijn onze adviesrechten m.b.t. een aanvraag om omgevingsvergunning voor een mba (artikel 4.33 Omgevingsbesluit) ook aan o.a. deze mba’s gekoppeld. Gelet hierop is ook voor vervoersgebonden inrichtingen en spoorwegemplacementen in artikel 7.1 Bvr aangesloten bij de milieubelastende activiteiten uit het Bal en is de koppeling met het Arbeidsomstandighedenbesluit losgelaten. Het gaat hier om de milieubelastende activiteiten die in artikel 7.1 Bvr worden genoemd, met uitzondering van de Seveso-inrichting en de inrichtingen in het kader van de Kernenergiewet.

mr. K.A. (Karin) Eshuis
Juridisch Beleidsadviseur Industriële Veiligheid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond